• PL
  • EN
  • increase
  • decrease

HardNanoSteel

Konkurs na stanowisko Specjalista ds. azotowania

Zatrudniona osoba będzie uczestniczyć w realizacji projektu POIR.01.01.01-00-0513/20 pt.: "Innowacyjna technologia łącząca proces nanostrukturyzacji stali za pomocą obróbki cieplnej z technikami inżynierii powierzchni".

Nazwa jednostki: NanoStal Sp. z o.o.

Nazwa stanowiska: Specjalista ds. azotowania

Warunki zatrudnienia: Zatrudnienie w formie umowy cywilno-prawnej

Zakres obowiązków wykonawcy: Przygotowanie i opracowanie zbiorczych danych dotyczących parametrów procesów azotowania gazowego i niskociśnieniowego wykonanych w trakcie realizacji prac przemysłowych i rozwojowych przedmiotowego Projektu. Porównanie skuteczności procesów azotowanie gazowego i niskociśnieniowego na podstawie uzyskanych wyników w trakcie realizacji prac przemysłowych i rozwojowych. Zoptymalizowanie parametrów procesów azotowania w oparciu o wcześniej uzyskane wyniki.

Sposób składania ofert:

1. Ofertę należy złożyć mailem na adres: biuro@nanostal.com

2. Oferta powinna zawierać cenę brutto za godzinę pracy, która powinna zostać wskazana obligatoryjnie w walucie polskiej (PLN).

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- CV

Wymagania wobec oferentów:

  1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy spełniają poniższe warunki: Praktyczna znajomość procesów obróbki cieplno-chemicznych stali a w szczególności procesów azotowania stali. Znajomość i umiejętność obsługi przemysłowych pieców do procesów azotowania gazowego oraz niskociśnieniowego, minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe przy programowaniu parametrów pieców do azotowania w produkcji przemysłowej, doświadczenie w kontroli jakości warstw azotowanych.
  2. Do udziału w postępowaniu ofertowym dopuszczane są wyłącznie osoby, których łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie

 

Kryteria wyboru wykonawcy:

- 100% cena

Termin składania ofert: do 08.12.2023

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: biuro@nanostal.com